23948sdkhjf

25 områder kan udgøre sundhedsrisiko grundet PFAS

Mindst 25 steder i landet kan der være en mulig sundhedsrisiko relateret til tidligere brandøvelsespladser, hvor der er brugt brandskum med det giftige stof PFAS.

Det viser tilbagemeldinger fra en række kommuner. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det kan for eksempel være i nærliggende vandløb, søer, grundvandet eller marker, hvor der går kvæg eller dyrkes grøntsager eller dyrefoder.

I Herning er der blandt andet konstateret forurening i nærheden af en øvelsesplads hos Beredskabsstyrelsen.

Det gælder i nærliggende vandløb, hvor fisk kan være påvirket, samt grundvand ved kolonihaver i nærheden. Derudover kan græssende kvæg være påvirket. Det er der igangsat nærmere undersøgelser af.

I Høje Taastrup er der konstateret overskridelser i grundvandet ved en grund, der er blevet undersøgt. Det lokale vandværk har derfor slået over på nødforsyning.

I Sønderborg løber overfladevandet fra et område ved lufthavnen ud i fjorden, og der kan være en sundhedsrisiko for borgere, der høster muslinger i deres fritid. Her er der også igangsat undersøgelser.

Tilbagemeldingerne til Miljøstyrelsen er fra 34 kommuner.

De dækker 90 af de 181 brandøvelsespladser, som Miljøstyrelsen for nogle måneder siden bad kommuner, regioner, virksomheder og Forsvaret om at screene.

PFAS er en gruppe af giftige stoffer. Det sundhedsskadelige fluorstof PFOS, der har været omtalt i sager om forurening på det seneste, hører til denne gruppe.

Det har især været omtalt i forbindelse med en sag i Korsør, hvor borgere har spist kød fra kvæg, der har græsset på et forurenet område.

Disse 25 områder kan udgøre sundhedsrisiko:

 • 1. Rebild - redningsstation:
  • Afløb fra pladsen går til renseanlæg i Aalborg. Der kan også have været afstrømning til nærliggende arealer. Der er spor af PFOS i Støvring Vandværks drikkevandsboringer.
 • 2. Herning - øvelsesplads, Beredskabsstyrelsen, Midtjylland:
  • Der er konstateret forurening i nærheden af en øvelsesplads hos Beredskabsstyrelsen. Det gælder i nærliggende vandløb, hvor fisk kan være påvirket, samt grundvand ved kolonihaver i nærheden. Derudover kan græssende kvæg være påvirket.
 • 3 & 4. Vordingborg - Kulsbjerg Vartningsanlæg og Flyvestation Avnø:
  • Der går græssende dyr på Forsvarets område. Måske er der risiko for, at de græssende dyr har et forhøjet indhold af PFAS.
 • 5. Vordingborg - Kalvebjerg Kaserneanlæg:
  • Der bliver slået hø på området, som måske gives til dyr. Måske er der risiko for, at de dyr, som får hø fra Forsvarets område, har et forhøjet indhold af PFAS.
 • 6. Høje Taastrup - Beredskabsvej 8:
  • Der er påvist overskridelser af PFAS i grundvandet.
 • 7. Høje Taastrup - Beredskabsstyrelsen Hedehusene:
  • Der er påvist overskridelser af PFAS i grundvandet.
 • 8. Høje Taastrup - Autoværksted, Øtoftegårdsvej 4:
  • Sundhedsrisiko kan ikke udelukkes, men der er ikke foretaget forureningsundersøgelser for PFAS på lokaliteten. Overfladevand løber i regnvandssystemet.
 • 9. Aabenraa - BRS Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole:
  • Sundhedsrisiko kan ikke afvises. Der er ingen viden om evt. spredning udenfor ejendommen.
 • 10. Fredericia - CF øvelsesplads / Bredskabscenter Gudsø:
  • Fødevarestyrelsen anbefaler, at der ikke fanges og spises fisk fra Gudsø Mølleå og inden for fredningen af Gudsø Vig.
 • 11. Sønderborg Kommune - Gl. Tankanlæg v/lufthavn - Lufthavnsvej 1:
  • Overfladevandet løber ud i Augustenborg Fjord, hvor der kan være en sundhedsrisiko i forbindelse med høst af muslinger, som foretages af borgere i deres fritid.
 • 12. Aalborg - tre steder ved Flyvestation Aalborg:
  • Dyrkning af hø på forurenet område. Der er påvist PFAS ved udløbet i Limfjorden fra Sigtepladsen. Eventuel risiko for forurening af fisk, åleruser og fjordhaver.
 • 13. Aalborg - Flyvestation Aalborg, brandøvelsesplads:
  • Der er påvist PFAS-forurening i grøft ved brandøvelsespladsen, der leder til vandløb, som har udløb i Limfjorden.
  • På luftfoto ser det ud til, at der er dyrkede arealer vest for brandøvelsespladsen, hvor der er grøfter, som muligvis modtager vand fra øvelsespladsen.
 • 14. Aalborg - Flyvestation Aalborg, ildslukningsværksted:
  • Der er påvist PFAS i grundvand, der kan påvirkes af nærliggende grøfter. Strømningsretning er mod Limfjorden. Eventuel risiko for forurening af fisk, åleruser og fjordhaver.
 • 15. Aalborg - Beredskabsskolen:
  • Mulig forurening af sø nord for beredskabsskolen. Søen benyttes til fiskeri for ansatte hos grundejer.
 • 16. Aalborg - Hvorup Kaserne:
  • Risiko for forurening af omkringliggende arealer.
 • 17. Aalborg - AMU-center ved brandøvelsesplads:
  • Risiko for forurening af bæk.
 • 18. Aalborg - Techcollege ved brandøvelsesplads:
  • Risiko for forurening af vandløb.
 • 19. Thisted - Nordjyske CF-kolonne:
  • Vandprøver fra Limfjorden udtaget i 2019 viser, at der er PFAS-stoffer i Limfjorden, og at værdierne overskridelser af miljøkvalitetskriteriet for god økologisk tilstand.
 • 20. Esbjerg - Esbjerg Brandskole:
  • Måske har der gået kvæg og været mulighed for mulepumpe. Der har ikke været solgt fiskekort, men lodsejer har kunne fiske. Der er nu opsat skilte med fiskeri forbudt.
 • 21. Fredensborg - Beredskabsstationen:
  • I de første ti år af brandstationens drift - 1989-2000 - kan forureningen være spredt via Holmeskovgrøften til søerne nord for brandstationen. Siden år 2000 har der ikke været tilført PFAS/PFOS-holdigt vand til søerne.
 • 22. Fredensborg - Flyvestation Gunderød:
  • Vand kan være ført til nærliggende moseområde, der er privatejet. Såfremt der fiskes i mosens søer, og fiskene indeholder PFOS/PFAS, kan det ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsrisiko.
 • 23. Odense - kommunens beredskabsafdeling:
  • Tæt ved brandøvelsesplads er engarealer langs Odense Å, hvor kvæg græsser. Desuden er der fiskeri i åen. Dermed er der potentiel risiko for eksponering af mennesker via kød fra græssende dyr eller fisk fanget i åen.
 • 24. Odense - Dalum Papir:
  • Hvis der er forurening fra oplag elle øvelser, kan der være sket udsivning til Odense Å, som mennesker kan være påvirket af, hvis de har spist fanget i åen.
 • 25. Varde - Oksbøl brandøvelsesplads:
  • Pladsen ligger indenfor indvindingsopland til Grærup Vandværk. Risiko for belastning af grundvand med PFAS.

Kilde: Miljøstyrelsen

Kilde: /ritzau/

Artiklen er en del af temaet PFOS-forurening.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.127